Regulamin szkoleń VOD

Regulamin szkoleń organizowanych przez UK DS Academy LTD z siedzibą w Londynie, 21 SAVILLE ROAD , W4 5HG UNITED KINGDOM. Comapny No. 10241716, tel. kontaktowy: +48 694 333 443

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez UK DS Academy LTD
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30.06.2014 r. do odwołania
3. Zakup szkolenia organizowanego przez UK DS Academy LTD , zwaną dalej Organizatorem, oznacza wyrażenie zgodny na postanowienia Regulaminu.
4. Uczestnicy szkoleń i coachingów w UK DS Academy LTD oświadczają, iż rozumieją, że nie zastępują one psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.

II. Warunki płatności i rezerwacji miejsc:
1. Prawo uczestniczenia w szkoleniach mają jedynie te osoby, które zgłoszą się na szkolenie i uiszczą odpowiednią opłatę zgodną z cennikiem dostępnym na stronie www.ds-academy.pl.
2. Opłatę za szkolenie można uiścić:
– poprzez stronę ds-academy.pl za pośrednictwem systemu płatności internetowych – Przelewy24
– w wyjątkowych przypadkach i po uzgodnieniu z Organizatorem, poprzez przelew bezpośrednio na konto Organizatora szkolenia
3. Cennik zawiera jedynie opłatę za uczestnictwo w zajęciach.
Wszelkie inne opłaty dotyczące zakwaterowania, wyżywienia, kosztów podróży, parkingu, ubezpieczenia itp. Uczestnik ponosi dodatkowo we własnym zakresie, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
4. Uczestnik szkolenia powinien wypełnić formularz uczestnictwa, który zostanie mu przesyłany na adres mailowy przed rozpoczęciem szkolenia.
5. Liczba osób w grupach jest ograniczona. O wpisie na listę uczestników danego kursu decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych wpłatą.

III. Rabaty:
1. Aktualne ceny szkoleń i promocje prezentowane są na stronie DS Academy;
2. Organizator może przyznać indywidualny rabat dla uczestników szkolenia, w związku ze skierowaniem na szkolenie większej liczby uczestników.
3. O przysługujących cenach promocyjnych decyduje data wykonania przelewu lub data wysłania zgłoszenia.

IV. Zmiany terminu lub planu szkolenia:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub wprowadzenia zmian w planie szkolenia.
2. Organizator ma prawo zmiany osoby prowadzącej szkolenie.
3. W przypadku zmiany planu szkolenia Organizator zawiadamia uczestnika co przynajmniej na 3 dni przed terminem szkolenia. Zamawiający w takim wypadku może zrezygnować ze szkolenia, uzyskując zwrot wpłaconej zaliczki bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia.
4. W przypadku zbyt małej liczby chętnych na dane szkolenie organizator ma prawo do jego odwołania. Osoby, które opłaciły udział w zajęciach tej grupy mają prawo do przeniesienia opłaty na inne szkolenie lub ubiegania się o zwrot pieniędzy za odwołane zajęcia.

V. Rezygnacja z uczestnictwa i zwroty kosztów:
1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić do organizatora mailowo (biuro@ds-academy.pl) lub telefonicznie (tel. 694-333-443).
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Organizatora) Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w całości.
3. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Uczestnika później niż na 14 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia – ceny za szkolenie.
4. Możliwość otrzymania zwrotu nie obejmuje szkoleń oferowanych w pakietach, w promocyjnych cenach oraz zakupionych w systemie ratalnym.
5. Zwroty kosztów nie obejmują zadatku wpłaconego na rzecz wybranego szkolenia.
6. W szczególnym przypadku rezygnacji, wynikającym z sytuacji losowych, Organizator może zgodzić się na wykorzystanie uiszczonej opłaty szkoleniowej na to samo szkolenie w innym terminie lub inne szkolenie.
Jeśli cena szkolenia w innym terminie lub innego szkolenia przewyższa wniesioną opłatę, wówczas Uczestnik obowiązany jest do wpłacenia brakującej różnicy.
7. Nieobecność na szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% ceny szkolenia.

VI. Dane osobowe oraz wykorzystanie wizerunku:
1. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem powyższego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 101 poz. 926.
2. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji UK DS Academy LTD w przypadku publikacji zdjęć i filmów z warsztatów z zachowaniem intymności oraz prywatności w trakcie ćwiczeń osobistych.

TOP